BENNDY.COM İNTERNET SİTESİ İÇİN 6698 SAYILI KİŞİSEL

VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Benndy olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için önlem almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Benndy Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni,

KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz”i de kapsamaktadır.

Veri Sorumlusu

Adı Soyadı: Emre Bastıyalı

Adres: İnönü Mah. Halkalı Cad. No:206/11 D:27 Küçükçekmece İstanbul

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında ‘Firma’ veya ‘Benndy’ olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

İşlenen “Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “ç, e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Tüm satış, pazarlama, reklam vb. hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel ve şirketinize ait verileriniz başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır;

Kimlik Verisi: Ad, soyad, TC kimlik numarası, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet vb. kimlik verileriniz ile ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da benzeri kimlik belgesiyle elde edilen kişisel verileriniz,

İletişim Verisi:  Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi vb.

iletişim verileri

Finansal Veri:  Banka hesap numarası, IBAN numarası vb.

Dijital Veri: Web sitemizi ziyaretiniz sırasında alınan her türlü yazılı bilgi, çağrı merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları,

Diğer:  Web sitemiz ve mobil uygulamamızı kullanımınız sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz bilgi ve belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.

Toplanan kişisel verileriniz;

Firma ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Firmamız ve Firmamıza bağlı Merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,

Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

Yargı organlarının ve idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

Firmamız ve firmaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlar ile işlenebilir;

Kişiselleştirilmiş pazarlama deneyimi kurgulanması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla verilerin raporlar ve çıktılar almak için kullanılması ve tarafınızla belirttiğiniz kanallar üzerinden iletişime geçilebilmesi,

İlgili mevzuat uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

Firmamızın ilgili birimleri tarafından ihtiyaç duyulması halinde gerekli raporların hazırlanması,

Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile yaptırdığınız rezervasyon ve benzeri konular hakkında bilgilendirilmek, Web sitesi, uygulama ve Çağrı Merkezi tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,

Şirket Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

Kalite, Müşteri Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından tarafınıza sağlanan hizmetlerin geliştirme amacıyla analizinin yapılması,

Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

Kalite, Müşteri Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

Müşteri Hizmetleri, Mali İşler, Satış ve Pazarlama bölümleri tarafından hizmetleriniz karşılığında faturalandırma yapılması, size verilmiş olan/ verilecek olan hizmetlere ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,

Müşteri Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından web sitemiz ve uygulamamız sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,  Firma Yönetimi, Müşteri Hakları, Müşteri Deneyimi bölümleri tarafından müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

-İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar,

-Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları,

-Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler,

-Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız,

-Özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar,

-Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz,

-Danışmanlar,

-İş ortakları,

-Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/ veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlara

KVK Kanunu’nun 8. maddesine göre KVKK‘nin 5‘inci maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması kapsamında kişisel verileriniz, 3359 sayılı

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

Sosyal Güvenlik Kurumu,

Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,

Nüfus Genel Müdürlüğü,

Adli makamlar,

Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler,

Özel sigorta şirketleri,

Çalışmakta olduğunuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,

Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığınız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarımız ile paylaşılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verilerimin, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Benndy’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Benndy’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmekte olduğu konusunda bilgilendiririz.

Yukarıda belirtilen bilgileri okuduğumu ve Benndy tarafından detaylı olarak yukarıda açıklanan kişiler verilerimin toplanmasının hukuki sebebi;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi aşağıda belirtilmektedir:

İlgili kişinin Hakları

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel sağlık verilerime erişim ve bu verileri isteme,

Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları,

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları

Hakkında Tebliğ”e göre “İnönü Mah. Halkalı Cad. No:206/11 D:27 Küçükçekmece İstanbul” adresine yazılı olarak veya benndy@benndy.com e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir.