BENNDY Hizmetleri

BENNDY; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda "Kullanıcı"ya/” Hesap Sahibi”ne herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir, hizmetlerinin herhangi birini sona erdirebilir. BENNDY’in hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler “Portal”da yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. “Portal”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "BENNDY" tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

1. "BENNDY" İlan Hizmetleri

1.1.  "Hesap Sahibi", "Benndy Sayfası" üzerinden "BENNDY" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve “Benndy Veri Tabanı”na yükleyecektir. 

1.2  "BENNDY", "Hesap Sahibi" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "BENNDY", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”da yayınlayacaktır.

1.3  "BENNDY", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Hesap Sahibi"ne herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "BENNDY" bahsi geçen duruma ilişkin " Hesap Sahibi"ne herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde " Hesap Sahibi" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "BENNDY"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4  "BENNDY", " Hesap Sahibi"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “BENNDY” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Hesap Sahibi", bu konuda "BENNDY"e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

1.5  "Hesap Sahibi", "BENNDY Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6  "Hesap Sahibi", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

1.7  "Hesap Sahibi ", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. “Hesap Sahibi”nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren “Hesap Sahibi” için "BENNDY", “Hesap Sahibi”ne herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Hesabını" geçici olarak durdurabilir, Hesabını kapatabilir,  işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8  "Hesap Sahibi ", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9  "Hesap Sahibi ", seçmiş olduğu kategoriye ve üyelik türüne ilişkin  ücreti ödemeyi  kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10  “Hesap Sahibi”, kendisine ait ilanlarını "Portal"ın "Üyelik Türleri" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. ”Hesap sahibi”nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Portal"ın "Üyelik Türleri" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

1.11  “Portal”ı kullanan gerçek veya tüzel kişiler, “Portal”da sadece bir "Hesap" açabilirler. Bu amaçla kullanıcılar; farklı kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla "BENNDY Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kuralın ihlal edildiğinin BENNDY tarafından tespit edilmesi halinde; “Hesap Sahibi”nin tüm "BENNDY Hesapları", BENNDY tarafından geçici olarak durdurulabilir veya bu hesap sahibinin hesabı kapatılabilir. Herhangi bir sebeple “Hesabı” kapatılmış veya “Hesabı” durdurulmuş kullanıcının Portal'a girmek için yeni hesap açması ve bu yeni hesabının BENNDY tarafından tespit edilmesi halinde; bu kullanıcının tüm "BENNDY Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme hakkını BENNDY saklı tutmaktadır.

2. “BENNDY” Listeleme Hizmeti

2.1  Bu “Hizmet” “Hesap Sahibi”nin “BENNDY Hesabı” üzerinden girmiş olduğu ilan içeriklerinin “BENNDY” “Portal”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “BENNDY” “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Hesap Sahibi”ne ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “BENNDY” tarafından belirlenen sıra dahilinde “BENNDY” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “BENNDY” veri tabanına gelen sorguların “BENNDY” veri tabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar otomatik olarak listelenir.

2.2  İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Hesap Sahibi”ne aittir. “Hesap Sahibi”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda; “BENNDY” ilgili ilanın konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Hesap Sahibi”ne herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

3. “BENNDY” Ek Hizmetler

“Hesap Sahibi”, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilir. ”Hesap Sahibi” "BENNDY" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Kampanyalar ve Teklifler

4.1  “Portal”da yayınlanacak ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirleme hak ve yetkisi “BENNDY”e aittir. “BENNDY”, ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirlerken çeşitli kampanyalar veya teklifler düzenleyebilir. Kampanya veya teklifler, ”Portal”ı kullanan gerçek ve tüzel kişiler için geçerlidir. Bir gerçek veya tüzel kişi, kendisine ait bir “BENNDY Hesabı”nı kullanarak kampanya veya tekliften yararlandıktan sonra, yeni bir “BENNDY Hesabı” açarak veya mevcut diğer “BENNDY Hesabı”nı kullanarak aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlanamaz. Bu şekilde aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlandığının ortaya çıkması halinde; hesabı/hesapları “BENNDY” tarafından kapatılabilir. Gerçek ve tüzel kişilere sunulan kampanya veya teklifler devredilemez.

4.2  BENNDY, zaman zaman “Eğitmen, Stüdyo ve Kurumlara”lara yönelik çeşitli kampanya, çekiliş, vs. düzenleme hakkına sahiptir. “Eğitmen, Stüdyo ve Kurumlara”ların, bu kampanya, çekiliş ve sair etkinliklere kendi ‘Kullanıcı Adı’nı kullanarak katılması zorunludur. “Alt Kullanıcı”lar tarafından ‘Kullanıcı Adı’ ile yapılan işlemler “Kurumsal Hesap Sahibi”ne kampanya ve/veya çekilişe katılım hakkı kazandırmaz. BENNDY tarafından düzenlenen bu tip kampanya ve çekilişlere ilişkin genel koşullar aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup; BENNDY'in herhangi bir kampanya ya da çekiliş ile ilgili olarak farklı veya ek koşulları belirleme hakkı saklıdır.

4.2.1  Herhangi bir çekiliş ve kampanyadan faydalanılması için, çekiliş veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin BENNDY tarafından belirlenen çekiliş ve/veya kampanya süresi içerisinde gerçekleştirilmiş olması zorunludur.

4.2.2  Çekiliş ve/veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin çekiliş ve/veya kampanya sonuçlanmadan evvel herhangi bir nedenle geri alınması, iadesi gibi durumlarda, “Hesap Sahibi” çekiliş ve/veya kampanyaya katılım hakkını da kaybeder. “Kullanıcı”, ilgili işlemin çekiliş ve/veya kampanyanın sona ermesini takiben kesinlikle geri alınamayacağını, iade edilemeyeceğini kabul eder.

4.2.3  Herhangi bir kampanya veya çekilişe katılabilmek veya kampanya veya çekiliş sonucundan yararlanabilmek için Kurumsal Hesabın BENNDY tarafından veya “Hesap Sahibi” tarafından iptal edilmemiş olması gereklidir.